Praktische informatie

Aanmelden en wachtlijst (situatie op 1 januari 2021):
Sinds 1 januari 2022 is de praktijk formeel gesloten. Het is niet meer mogelijk om aan te melden.

Kwaliteit
De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ. Dit document ligt ter inzage op de praktijk.

Kosten
Ik heb een praktijk voor specialistische GGZ. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Deze dient te vermelden dat het specialistische GGZ betreft en een verdenking op een DSM 5 diagnose. De meeste behandelingen worden betaald door uw zorgverzekeraar, met aftrek van het eigen risico. Desgewenst kan ik u een overzicht geven van de vergoedingen die uw zorgverzekeraar hanteert. Dit is een afgesproken percentage van het NZA-tarief. Bij zelf betalende patiënten en onverzekerde zorg hanteer ik het NZA-tarief, zoals beschreven in de tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De voor u geldende tarieven kan ik u mondeling toelichten.

Registratie
De praktijk is wettelijk verplicht om behandelingen te registreren in zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties. Deze DBC’s moeten zowel naar de verzekeraar, als in geanonimiseerde vorm naar de overheid (het D.I.S) worden gestuurd. Uw zorgverzekeraar, die geheimhoudingsplicht heeft en deze informatie niet mag gebruiken bij andere verzekeringen, is daarmee op de hoogte van uw diagnose. U kunt vragen uw diagnose niet aan de zorgverzekeraar te melden. De behandelingen binnen de praktijk vallen onder de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Klachten
Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar de klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Het klachtenreglement
Het reglement ligt ook ter inzage in de praktijk.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Website geschillencommissie